Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  Kto jest administratorem Twoich danych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pakart Spółka z o.o.
z siedzibą w Psarach przy ul. Głównej 27, 51-180 Wrocław (KRS 0000047055, NIP: 899 15 87 558)

Jak możesz się z nami skontaktować?

Listownie pod adresem siedziby, E-mail pakart@pakart.com.pl lub telefonicznej  71 311-94-92

  Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym do:

  • obsługi umowy, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji;
  • przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
  • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami).

[Prawnie uzasadniony interes]

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest:

  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności;
  • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Spółki poprzez monitoring wizyjny.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach, PESEL, dane kontaktowe, stanowisko zajmowane w organizacji, inne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej); numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania.

Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
  • archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości i ustawa – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

Jakie masz prawa?

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu).

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne lub księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.

 Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czy profilujemy dane?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.